Vergi yapılandırması başladı mı, ne zaman başlıyor?

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme .. Devamı

Geçici vergi beyannamesi düzenlenirken hangi istisna ve indirimler dikkat

Mükellefler geçici vergiye tabi kazançların tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir. İndirim ve istisnalardan yararlanma durumu belirli şartlara bağlanmış ise, bu şartların yerine getirilip getirilmediği ilgili geçici vergi döneminin son .. Devamı

Geçici vergi nasıl hesaplanacaktır?

Geçici vergi, ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançlarına, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan oranın uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Hesaplanan geçici vergiden varsa o hesap dönemi ile ilgili olarak daha önce ödenmiş geçici vergi ve geçici vergiye tabi kazançlarla ilgili olarak tevkif edilmiş vergiler mahsup edilecektir. Mah .. Devamı

Geçici vergi eksik beyan edilirse ne olur?

Beyan edilmesi gereken geçici verginin %10’unu aşan oranda eksik beyan edilmesi durumunda, aşan kısım için vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi uygulanacaktır. %10’luk yanılma payının, beyan edilmesi gereken (beyan edilmiş olan değil) geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Geçici vergi beyannamelerinde matrah beyan etmeyen mükel .. Devamı

Geçici vergi nedir?

Geçici vergi, gelir (ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı) ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır. .. Devamı

Geçici verginin dönemleri, beyan ve ödeme zamanları nedir?

Dönemi Beyan Zamanı Ödeme Zamanı 1. Geçici Vergilendirme Dönemi (Ocak-Şubat-Mart Dönemi) 14 Mayıs 17 Mayıs 2.   Geçici Vergilendirme Dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi) 14 Ağustos 17 Ağustos 3. Geçici Vergilendirme Dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi) 14 Kasım 17   Kasım 4. Geçici Vergilendirme Dönemi (Ekim-Kasım-Aralık Dönemi) 14 Şubat 17   Şubat .. Devamı

Geçici verginin mahsubu nasıl yapılacaktır?

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilir.Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması gerekmektedir. Tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş olması dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden hesap .. Devamı

Geçici vergiye esas kazanç nasıl tespit edilecektir?

Mükellefler, öncelikle ilgili hesap döneminin 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolarını esas alarak ilgili geçici vergi dönem kazancını, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci maddesi hükmüne göre belirleyeceklerdir. Ayrıca, geçici vergiye ilişkin kazançların tespitinde dönemsellik esasına uyulması ve Vergi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin hükümler .. Devamı

Hangi kazançlar geçici verginin kapsamına girer?

Basit usulde vergilendirilenler hariç, ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere geçici vergi ödemektedirler. Adi ortaklıklar ve kollektif şirketler ile adi komandit şirketler ortaklık olarak gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmadıklarından .. Devamı

Kurumlar geçici vergiyi ne zaman beyan eder ve öderler?

Kurumlar geçici vergisi, üçer aylık geçici vergi dönemini izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar beyan edip, yine üçer ayı izleyen ikinci ayın 17 nci günü akşamına kadar ödenir.  .. Devamı

Kurumlarda geçici vergi oranı kaçtır?

Kurumlar vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde belirtilen esaslara göre kurumlar vergisi oranında geçici vergi öderler.  .. Devamı

E-Beyanname Uygulamasından kimler faydalanabilir?

Tam otomasyona geçmiş vergi dairelerinden şifre alan kullanıcılar; aktif büyüklükleri veya net satış hasılatları belirli bir tutarın üzerinde olması sebebiyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükellefler ile bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerdir.  .. Devamı

507 sayılı Kanununa göre kurulan odalar kurumlar vergisinden muaf mıdı

7.6.2005 tarih ve 5362 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu yürürlükten kaldırılmış, diğer kanunlarda, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa yapılmış olan atıfların da  bu Kanuna yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. 5362 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde,  “ Esnaf ve sanatkârlar meslek .. Devamı

Whatsapp Destek

Birben Muhasebe

Merhaba

Birben Muhasebe olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?